O udruzi

Cilj udruge invalida rada grada Zadra je taj da je udrga osnovana s ciljem da svojim djelovanjem doprinosi zaštiti i unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja osoba s invaliditetom, osobito invalida rada.

Udruga ostvaruje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

  • prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti i zaštite osoba s invaliditetom, posebno invalida rada;
  • daje inicijative za donošenje propisa te predlaže donošenje propisa s područja kojima se unapređuje položaj osoba s invaliditetom, s naglaskom na invalide rada;
  • potiče organizaciju tematskih predavanja, okruglih stolova, tribina i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju invalidnosti i položaja osoba s invaliditetom, sukladno posebnim propisima;
  •  pruža podršku pri ostvarivanju povlastica i drugih prava invalida rada;
  • surađuje s nadležnim državnim tijelima, tijelima lokalne i područne samouprave, drugim udrugama i ostalim pravnim osobama na području zaštite invalida rada;
  • obavlja i druge djelatnosti vezane za unapređenje položaja invalida rada koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge, sukladno Statutu i Zakonu.